Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta.

Firma WHITECOM Sp. z o. o. korzysta z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

Więcej informacji

 

Certyfikacja

Certyfikacja Kierowników Projektów jest jednym z najczęściej poruszanych przez naszych Klientów tematów. Mamy w tej dziedzinie długie i bogate doświadczenia, kolejne edycje szkoleń przygotowujących do egzaminów cieszą się coraz większą popularnością.

Oferujemy w chwili obecnej szkolenia przygotowujące do certyfikacji PMI PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMI-ACP®, które to certyfikaty są teraz najbardziej rozpoznawanymi i pożądanymi na rynku. W przyszłości planujemy wprowadzić szkolenia przygotowujące do certyfikacji z metodyki PRINCE2 oraz do egzaminów IPMA-A i –B.

Wymagania, jakie muszą Państwo spełniać, aby otrzymać certyfikat:

          

          

 

Formatka analizująca Państwa doświadczenie w poszczególnych certyfikacjach PMI® (mini audyt WHITECOM):

          

          

*Prześlij ją do nas, a my odeślemy Ci wynik.

Więcej informacji o certyfikacjach PMI®

Certyfikacja PMP®

Kandydat ubiegający się o certyfikat Project Management Professional (PMP®) w dziedzinie zarządzania projektami musi spełnić wymogi, dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, określone w ramach opcji 1 lub 2. Ponadto musi zadeklarować gotowość przestrzegania kodeksu zawodowego menedżera projektu oraz postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej.

v  Wymagania:

Opcja 1 - wykształcenie średnie

 • conajmniej 5 lat/60 miesięcy nierównoległego doświadczenia w zarządzaniu projektami, w tym przynajmniej 7 500 godzin w roli lidera i kierownika
 • 35 godzin szkoleniowych w zakresie zarządzania projektem

Opcja 2 - wykształcenie wyzsze (licencjat lub odpowiednik)

 • conajmniej 3 lata/36 miesięcy nierównoległego doświadczenia w zarządzaniu projektami, w tym przynajmniej 4 500 godzin w roli lidera i kierownika
 • 35 godzin szkoleniowych w zakresie zarządzania projektem

v  Koszt egzaminu:  

o   członkowie PMI® – 405$

o   osoby nienależące do PMI® – 555$

 Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMP®

Więcej o certyfikacji PMP® na stronie PMI®.

Certyfikacja CAPM® 

Certified Associate in Project Management (CAPM®) jest nowym certyfikatem PMI® potwierdzający wiedzę z obszaru zarządzania projektami. Skierowany jest do początkujących adeptów sztuki zarządzania projektami, członków zespołów projektowych oraz studentów chcących potwierdzić swoje kompetencje w tym zakresie i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego.

Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI®. Wymagania dotyczą doświadczenia zawodowego lub odpowiedniego szkolenia/wykształcenia. Następnie kandydat musi wykazać się znajomością zagadnień związanych z zarządzaniem projektami i potwierdzić tą wiedzę podczas egzaminu.

v  Wymagania:

Opcja 1 - min. wykształcenie średnie

 • 1 500 godzin doświadczenia w zespole projektowym

Opcja 2 - min. wykształcenie średnie

 • 1 500 godzin szkoleniowych w zakresie zarządzania projektem

 

 v  Koszt egzaminu:  

o   członkowie PMI® – 225$

o   osoby nienależące do PMI® – 300$

Więcej o certyfikacji CAPM® na stronie PMI®.

Certyfikacja AGILE (PMI-ACP)® - nowość!!!

(PMI-ACP)® to najmłodsza z certyfikacji oferowanych przez Project Management Institute. Wprowadzona została w pierwszej połowie 2012 roku w odpowiedzi na rosnące znaczenie metodyk zwinnych w zarządzaniu projektami. Certyfikacja (PMI-ACP)®stanowi poświadczenie odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności stosowania podejścia „Agile”, a także znajomości narzędzi i technik wykorzystywanych w projektach zwinnych.

Osoba, która chce uzyskać ten certyfikat, musi wykazać się nie tylko doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu projektami w sposób zwinny, czy odpowiednią ilością odbytych godzin szkoleniowych z tego obszaru, ale także doskonałą znajomością zasad „Agile”, dobrych praktyk w tym obszarze, oraz narzędzi i technik. (PMI-ACP)® jest certyfikacją o zasięgu światowym, zaś osoby, którym udało się ją uzyskać, tworzą grupę najlepszych specjalistów w tej branży.

Egzamin (PMI-ACP)® składa się ze 120 pytań, z czego 20 z nich nie podlega ocenie, i służą tylko do weryfikacji i udoskonalania testu. Pytania są w formie testowej, gdzie spośród 4 odpowiedzi trzeba wybrać jedną właściwą. Egzamin trwa trzy godziny (w przypadku testu komputerowego) i nie przewiduje przerw. Jego poziom trudności jest zbliżony do egzaminu PMP®, choć osoby, którym do tej pory udało się go zdać, utrzymują, że jest on nawet trudniejszy.

Pytania na egzaminie (PMI-ACP)® zostały opracowane przez grupy specjalistów w zarządzaniu projektami agile z całego świata. Połowa z nich dotyczy bezpośrednio narzędzi i technik stosowanych w projektach agile, pozostała połowa odnosi się do wiedzy i umiejętności z obszaru metodyk zwinnych.

v  Wymagania:

 • wykształcenie średnie
 • 2 000 godzin (12 m-cy) doświadczenia w zespole projektowym zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat
 • 1 500 godzin (8 m-cy) pracy w projekcie "zwinnym". Doświadczzenie to musi być zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat
 • 21 godzin szkoleniowych z obszaru zarządzania projektami wg metodyk zwinnych 

Ważne odnotowania jest to, że czas projektów, w których pracowałeś równolegle nie sumuje się, czyli jeśli przez ostatnie pół roku pracowałeś w dwóch projektach na raz, po 16 godzin dziennie, to według kryteriów certyfikacji jest to tylko pół roku pracy w projektach. Jeśli natomiast oba projekty nakładały się na siebie tylko częściowo, to czas pracy w nich będzie liczony od początku wcześniejszego, do końca późniejszego z tych projektów. Ten wymóg tyczy się tak projektów zarządzanych klasycznie, jak i projektów zwinnych.

Osoby posiadające już tytuł PMP® lub/i PgMP® traktowane są jako takie, których doświadczenie w klasycznym zarządzaniu projektami przekracza wymogi certyfikacji (PMI-ACP)®. Innymi słowy, zawsze spełnią one kryteria czasu pracy w projektach zarządzanych w sposób klasyczny.

v  Koszt egzaminu:  

o   członkowie PMI® – 435$

o   osoby nienależące do PMI® – 495$

Firma WHITECOM Project Experience posiada w swojej ofercie specjalistyczny kurs przygotowujący do egzaminu (PMI-ACP)®, jest oparty na doświadczeniach firmy w przygotowaniu osób do egzaminów CAPM® i PMP® oraz wiedzy i umiejętnościach praktyków metodyk zwinnych, a także na najlepszych światowych praktykach stosowanych w tym obszarze. Łącząc swoje przygotowania z naszym szkoleniem można zdać egzamin (PMI-ACP)® już za pierwszym razem!

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMI-ACP® 

Więcej o certyfikacji PMI-ACP® na stronie PMI®.

Certyfikacja PgMP®

Certyfikat Program Management Professional (PgMP®) skierowany jest do praktyków biorących udział w zarządzaniu programami, w tym w szczególności do menedżerów programów. Kandydaci do uzyskania certyfikacji muszą wykazać się zarówno doświadczeniem w zarządzaniu projektami jak i w zarządzaniu programami. Certyfikacja potwierdza doświadczenie, wiedzę i umiejętności w zarządzaniu zależnymi od siebie projektami w ramach programu w skoordynowany i skuteczny sposób. 

 v  Wymagania:

Opcja 1 - wykształcenie średnie

 • Minimum 4 lata (6 000 godzin) nierównoległego doświadczenie w zarządzaniu projektami

 • Minimum 7 lat (10 500 godzin) nierównoległego doświadczenia w zarządzaniu programami*

Opcja 2 - wykształcenie wyzsze (licencjat lub odpowiednik)

 • Minimum 4 lata (6 000 godzin) nierównoległego doświadczenie w zarządzaniu projektami

 • Minimum 4 lata (6 000 godzin) nierównoległego doświadczenie w zarządzaniu programami*

*za program uznaje się co najmniej dwa projekty, które dzielą wspólny cel strategiczny i budżet programu 

v  Koszt egzaminu:  

o   członkowie PMI® – 800$

o   osoby nienależące do PMI® – 1 000$

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PgMP®

Więcej o certyfikacji PgMP® na stronie PMI®.

Certyfikacja PfMP®

Portfolio Management Professional (PfMP®) to certyfikat dla osób, które zajmują się zarządzaniem portfelem projektów i programów zgodnie ze strategią organizacji, będąc w pewnym sensie pomostem pomiędzy strategią, a implementacją. 

 v  Wymagania:

Opcja 1 - wykształcenie średnie

 • Minimum 7 lat (10 500 godzin) nierównoległego doświadczenia w zarządzaniu portfelem projektów

 • Minimum 8 lat (96 miesięcy) doświadczenia zawodowego

Opcja 2 - wykształcenie wyzsze (licencjat lub odpowiednik)

 • Minimum 4 lata (6 000 godzin) nierównoległego doświadczenia w zarządzaniu portfelem projektów

 • Minimum 8 lat (96 miesięcy) doświadczenia zawodowego

*za program uznaje się co najmniej dwa projekty, które dzielą wspólny cel strategiczny i budżet programu 

v  Koszt egzaminu:  

o   członkowie PMI® – 800$

o   osoby nienależące do PMI® – 1 000$

 

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PfMP®

Więcej o certyfikacji PfMP® na stronie PMI®.

Certyfikacja (PMI-RMP)®

Certyfikat PMI-RMP to specjalistyczny certyfikat z dziedziny zarządzania projektami, potwierdzający w szczególności kompetencje w zakresie profesjonalnego zarządzania ryzykiem w projekcie – tj. identyfikacji i oceny ryzyka, minimalizacji i łagodzenia zagrożeń występujących w projektach. Obecnie na świecie posiada go ponad 1800 osób. Aby uzyskać ten certyfikat konieczne jest spełnienie poniższych wymagań:

 v  Wymagania:

Opcja 1 - wykształcenie średnie

 • Conajmniej 4 500 godzin doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem projektów, zdobyte w okresie 5 lat poprzedzających zgłoszenie do programu
 • 40 godzin szkoleniowych z obszaru zarządzania ryzykiem projektów.

Opcja 2 - wykształcenie wyzsze (licencjat lub odpowiednik)

 • conajmniej 3 000 godzin doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem projektów, zdobyte w okresie 5 lat poprzedzających zgłoszenie do programu
 • 30 godzin szkoleniowych z obszaru zarządzania ryzykiem projektów.

v  Koszt egzaminu:  

o   członkowie PMI® – 520$

o   osoby nienależące do PMI® – 670$

WHITECOM Project Experience posiada w swojej ofercie kurs przygotowujący do egzaminu (PMI-RMP)®, jest oparty na doświadczeniach firmy w przygotowaniu osób do egzaminów certyfikacyjnych przeprowadzanych przez PMI® oraz wiedzy i umiejętnościach praktyków zarządzania projektami i zarządzania ryzykiem w projektach, a także na najlepszych światowych praktykach stosowanych w tym obszarze.

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji (PMI-RMP)®

Więcej o certyfikacji PMI-RMP® na stronie PMI®.

Certyfikacja (PMI-SP)® 

Certyfikat PMI-SP potwierdza zaawansowane umiejętności harmonogramowania i planowania tak aby prace w projekcie podlegały istotnemu usprawnieniu. Aby uzyskać ten certyfikat konieczne jest spełnienie poniższych wymagań:

v  Wymagania: 

Opcja 1 - wykształcenie średnie 

 

 • Minimum 5 000 godzin doświadczenia w obszarze zarządzania harmonogrameme/planowania projektów, zdobyte w okresie 5 lat poprzedzających zgłoszenie do programu 
 • 40 godzin formalnej edukacji w obszarze zarządzania harmonogrameme/planowania projektów 

Opcja 2 - wykształcenie wyższe (licencjat lub odpowiednik) 

 • Minimum 3 500 godzin doświadczenia w obszarze zarządzania harmonogrameme/planowania projektów, zdobyte w okresie 5 lat poprzedzających zgłoszenie do programu 
 • 30 godzin formalnej edukacji w obszarze zarządzania harmonogrameme/planowania projektów

*akceptowane są godziny szkoleń z Microsoft® Project i innych narzędzi do harmonogramowania

Koszty egzaminu:

 • członkowie PMI - 520$
 • osoby nienależące do PMI - 670$

Więcej o certyfikacji PMI-SP® na stronie PMI®.

Certyfikacje IIBA®

International  Institute  of  Business  Analysis  (IIBA®)  oferuje  2  poziomy  certyfikacji dla analityków biznesowych:

 • I - CCBA® – Certification of Competency in Business Analysis™
 • II -  CBAP® – Certified Business Analysis Professional™

Proces certyfikacji obejmuje wykazanie wymaganego doświadczenia, wiedzy oraz kompetencji wykwalifikowanego praktyka analizy biznesowej zgodnie z wymogami wyznaczonymi przez IIBA®.

Certyfikacje dostarczane przez IIBA® niosą korzyści  zarówno osobom posiadającym wybraną certyfikację jak również firmom zatrudniającym certyfikowanych pracowników czy kierującym swoich pracowników do programu:

Korzyści wynikające z certyfikacji IIBA dla analityka:

 • wzrost kompetencji w zakresie zasad i praktyk analizy biznesowej,
 • przynależność do uznanej grupy profesjonalistów,
 • uznanie specjalistycznych kompetencji przez innych analityków oraz kadrę zarządzającą,
 • potwierdzenie kwalifikacji zawodowych i praktycznych umiejętności w dziedzinie analizy biznesowej stwarza zaawansowane możliwości rozwoju kariery,
 • uzyskanie certyfikacji jest kamieniem milowym w osobistym rozwoju i niewątpliwym źródłem satysfakcji z osiągniętego celu. Może ona zwiększyć ogólną wydajność, wyeliminować niepewność i rozszerzyć możliwości rynkowe,
 • proces uzyskania i utrzymania certyfikatu wymaga stałego doskonalenia swojej wiedzy i rozwoju umiejętności,
 • potencjał uzyskania wyższych zarobków dzięki formalnemu potwierdzeniu kompetencji analityka biznesowego. 

 

Korzyści wynikające z certyfikacji IIBA dla organizacji:

 • zapewnienie rozwoju zawodowego i nowych możliwości w karierze pracownika,
 • pokazanie wszystkim grupom interesariuszy: klientom, konkurencji, dostawcom, pracownikom oraz inwestorom wysoki poziom praktyk analizy biznesowej stosowanych w organizacji oraz skuteczność i efektywność z jaką organizacja jest zarządzania,
 • wzrost poczucia odpowiedzialności, zaangażowania i motywacji pracowników dzięki regularnemu procesowi oceny,
 •  ustanowienie i wdrożenie praktyk analizy biznesowej, określonych w kompendium wiedzy jakim jest Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK®) Guide  przez praktyków o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach,
 • wyższa jakości i wiarygodność wyników działań, uzyskiwanych dzięki zwiększeniu efektywności i spójności pracy specjalistów stosujących standardowe techniki z dziedziny analizy biznesowej (techniquesskilled),
 • certyfikacja zapewnia rozwój zawodowy i uznanie dla analityków biznesowych. Identyfikuje ich w relacji z klientami i partnerami biznesowymi. 

Egzamin jest oparty na kompendium wiedzy z zakresu analizy biznesowej tj. BABOK® Guide (Business Analysis Body of Knowledge®) i dotyczy 6 obszarów wiedzy:

 • Business Analysis, planning and monitoring (Analiza biznesowa, planowanie i monitoring)
 • Elicitation (Aktywizacja)
 • Requirements Management and Communication (Zarządzanie wymaganiami i komunikacja)
 • Enterprise analysis (Analiza organizacji)
 • Requirements analysis (Analiza wymagań)
 • Solution assessment and validation (Ocena i walidacja rozwiązań)

 

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych certyfikatów:

 

W obu przypadkach egzamin trwa 3,5 godziny i składa się ze 150 pytań wielokrotnego wyboru. Część pytań wymaga podania właściwej definicji, inne zaś opierają się na tzw. analizie sytuacyjnej (poprawna odpowiedź wymaga podania najlepszego scenariusza dla danego przykładu/pytania).

Koszty egzaminu w przypadku obu certyfikacji to:

 • 125 USD – rejestracja
 • 450 USD – egzamin

dla członków organizacji IIBA opłaty wynoszą odpowiednio 125 USD i 325 USD.

 

Szkolenie z obszaru analizy biznesowej

 

Certyfikacja (PMI-PBA)® - NOWOŚĆ !!!

PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)® to jedna z najnowszych certyfikacji PMI® skierowana do osób, które pracują w zespołach projektowych, gdzie zajmują się zarządzaniem/określaniem wymagań lub rozwojem produktu. Certyfikacja skierowana jest również do kierowników projektów lub kierowników programów, którzy chcą potwierdzić swoją wiedzę w zakresie analizy biznesowej.

 

Zdobycie i utrzymanie (PMI-PBA)®

Egzamin trwa 4 godziny i składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru.

Aby utrzymać PMI-PBA, należy co trzy lata zdobyć 60 jednostek rozwoju zawodowego (PDU) w obszarze analizy biznesowej.

 

v  Wymagania:

 

Opcja 1 - wykształcenie średnie

 • Wykształcenie średnie (matura lub stopień równoważny)
 • 7500 godzin doświadczenia w obszarze analizy biznesowej
 • 2000 godzin pracy w zespołach projektowych*
 • 35 godzin zajęć z edukacji analizy biznesowej

Opcja 2 - wykształcenie wyższe (licencjat lub odpowiednik)

 • Licencjat lub stopień równoważny
 • 4500 godzin doświadczenia w obszarze analizy biznesowej
 • 2000 godzin pracy w zespołach projektowych*
 • 35 godzin zajęć z edukacji analizy biznesowej 

*Doświadczenie w obszarze analizy biznesowej może zostać również uwzględnione jako praca przy projektach. Certyfikacje PMP® lub PgMP® automatycznie pokrywają wymagane doświadczenie pracy w zespołach projektowych, ale ich posiadanie nie jest konieczne do podejścia do egzaminu PMI-PBA.

 

v  Koszt egzaminu:  

o   członkowie PMI® – 405$

o   osoby nienależące do PMI® – 555$

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji (PMI-PBA)®

 Więcej o certyfikacji PMI-PBA® na stronie PMI®.

International Institute of Business Analysis (IIBA®) oferuje 2 poziomy certyfikacji dla analityków biznesowych:

·        I -CCBA®– Certification of Competency in Business Analysis™

·        II - CBAP®– Certified Business Analysis Professional™

Proces certyfikacji obejmuje wykazanie wymaganego doświadczenia, wiedzy oraz kompetencji wykwalifikowanego praktyka analizy biznesowej zgodnie z wymogami wyznaczonymi przez IIBA®.

 

Certyfikacje dostarczane przez IIBA®niosą korzyści zarówno osobom posiadającym wybraną certyfikację jak również firmom zatrudniającym certyfikowanych pracowników czy kierującym swoich pracowników do programu:

Korzyści wynikające z certyfikacji IIBA dla analityka:

·        wzrost kompetencji w zakresie zasad i praktyk analizy biznesowej

·        przynależność do uznanej grupy profesjonalistów

·        uznanie specjalistycznych kompetencji przez innych analityków oraz kadrę zarządzającą

·        potwierdzenie kwalifikacji zawodowych i praktycznych umiejętności w dziedzinie analizy biznesowej stwarza zaawansowane możliwości rozwoju kariery

·        uzyskanie certyfikacji jest kamieniem milowym w osobistym rozwoju i niewątpliwym źródłem satysfakcji z osiągniętego celu. Może ona zwiększyć ogólną wydajność, wyeliminować niepewność i rozszerzyć możliwości rynkowe

·        proces uzyskania i utrzymania certyfikatu wymaga stałego doskonalenia swojej wiedzy i rozwoju umiejętności

·        potencjał uzyskania wyższych zarobków dzięki formalnemu potwierdzeniu kompetencji analityka biznesowego.

 

Korzyści wynikające z certyfikacji IIBA dla organizacji:

·        zapewnienie rozwoju zawodowego i nowych możliwości w karierze pracownika

·        pokazanie wszystkim grupom interesariuszy: klientom, konkurencji, dostawcom, pracownikom oraz inwestorom wysoki poziom praktyk analizy biznesowej stosowanych w organizacji oraz skuteczność i efektywność z jaką organizacja jest zarządzania

·        wzrost poczucia odpowiedzialności, zaangażowania i motywacji pracowników dzięki regularnemu procesowi oceny


PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg